GDP của Hoa Kỳ tiếp tục tăng cao trong quý 2 năm 2017

GDP của Hoa Kỳ tiếp tục tăng cao trong quý 2 năm 2017

Kết quả Dự đoán: GDP của Hoa Kỳ tăng 2,6% trong quý 2 năm 2017

Nền kinh tế Hoa Kỳ đã tăng trưởng 2,6% hàng năm trong quý hai năm 2017, sau khi giảm 1,2% trong giai đoạn trước, phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Sự cải thiện này được đẩy mạnh bởi chi tiêu mạnh mẽ và sự phục hồi tiêu dùng của chính phủ trong khi xuất khẩu giảm và đầu tư nhà ở sụt giảm.

Chi tiêu cá nhân (PCE – Personal Consumption Expenditures) đóng góp 1,93 điểm phần trăm cho tăng trưởng (1,32 phần trăm trong quý trước) và tăng 2,8 phần trăm (1,9 phần trăm trong quý trước). Chi tiêu tăng cho hàng hóa bền vững (durable goods) là 6,3 phần trăm từ -0,1 phần trăm và tăng lên cho hàng không bền (nondurable goods) là 3,8 phần trăm từ 1,1 phần trăm. Ngược lại, dịch vụ tăng ít hơn 1,9% từ 2,5%.

Đầu tư cố định (Fixed investment) tăng 0,36 điểm phần trăm lên mức tăng trưởng (1,27 điểm phần trăm trong quý trước) và tăng 2,2 phần trăm, so với mức tăng 8,1 phần trăm của giai đoạn trước. Đầu tư nhà ở giảm 6,8% (+ 11,1% trong quý trước) và đầu tư tăng ít hơn cho các cấu trúc là 4,9% từ 14,8% và các sản phẩm sở hữu trí tuệ (intellectual property products) là 1,4% từ 5,7%. Mặt khác, đầu tư vào thiết bị đã tăng 8,2 phần trăm (từ 4,4 phần trăm).

Petro Dollars

Các kho dự trữ tư nhân (Private inventories) trừ đi 0,02 điểm phần trăm so với tăng trưởng, thấp hơn nhiều so với 1,46 điểm phần trăm trong quý đầu tiên.

Trong khi đó, xuất khẩu tăng 4,1%, thấp hơn 7,3% trong quý I và nhập khẩu tăng 2,1%, thấp hơn 4,3% trong quý trước. Tác động từ thương mại là 0,18%, thấp hơn một chút so với 0,22% trong giai đoạn trước.

Chi tiêu của chính phủ và đầu tư tăng 0,12 điểm phần trăm lên mức tăng trưởng -0,11 phần trăm trong giai đoạn trước và tăng 0,7 phần trăm -0,6 phần trăm trong quý trước.

SPONSORED BY:EB5-Life-Logo-EB5_1268x800

Related posts