Our Mission

Our Mission

Our mission to influence public policy, promote and improve the business environment positive. To meet the needs of business and industry and to create the best Vietnamese community in which to live, and do business in USA.

Nhiệm vụ của chúng tôi là ảnh hưởng đối với chính sách công, thúc đẩy và cải thiện môi trường kinh doanh một cách tích cực. Nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và công nghiệp và tạo ra cộng đồng người Việt tốt nhất để sinh sống và kinh doanh tại Hoa Kỳ.

Related posts